SPRETNOSTI KOMUNIKACIJE
Kako bomo svoje potrebe, želje in čustva ubesedili in jih drugemu sporočili, pomembno vpliva na to, kako jih bo ta sprejel in razumel (1). Krepitev komunikacijskih veščin je pomemben dejavnik v procesu krepitve samozagovorniških veščin. Učenje učinkovite komunikacije je lahko dolgotrajen proces, ki zahteva veliko prakse.Kaj je učinkovita komunikacija?

Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri prejemnik interpretira sporočilo tako, kot je pošiljatelj sporočila nameraval. Za to morajo biti izpolnjeni 3 osnovni pogoji:

  1. razumljivost sporočila,
  2. zaupanje v poslušalca
  3. povratna informacija o tem, kako se prejemnik odziva na sporočilo (2).

Raziskave so pokazale, da spretnost podajanja sporočil vključuje naslednje elemente:

  1. Izražajmo osebno odgovornost, govorimo v svojem imenu (torej ne: večina ljudi misli, ljudje pravijo itd., ampak govor v 1. osebi ednine: jaz mislim, jaz čutim…).
  2. Sporočilo naj bo popolno in specifično. Čeprav se zdi to samoumevno, v praksi včasih delamo miselne preskoke, ki jim sogovornik ne more slediti ali pa izpustimo ključno informacijo.
  3. Verbalna sporočila naj bodo skladna z neverbalno govorico. Če je med njima neskladje, pride do nesporazuma.
  4. Bodimo pozorni na to, kako je prejemnik sporočilo razumel. Če smo v dvomu, ga vprašajmo. Iskanje povratnih informacij naj bo kontinuiran, stalen proces.
  5. Sporočilo prilagodimo posameznikovemu referenčnemu okvirju, to je njegovi perspektivi, znanju, starosti itd. Na primer: iste podatke bomo drugače predstavili strokovnjaku ali osebi, ki področja ne pozna (2).
VIRI:

     1. Romih, A. (2015). Asertivnost. Socialna pedagogika 19(3-4), str. 315-334.

     2. Lamovec, T. (1991). Spretnosti v medosebnih odnosih. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva.